کلرین‌ دای‌‌ اکساید, مقایسه با سایر گندزداها

کلر یا بروم در آب واکنش داده و به اسید هیپوکلروس یا هیپوبروموس تبدیل می‌شوند.
هیپوکلروس اسید (هیپوبروموس اسید) بعنوان کلر (برم) فعال شناخته می‌شوند و موجب از بین رفتن میکروارگانیزم ها می‌شوند.
این اسیدها نیز تجزیه شده و به یون‌های هیپوکلریت یا هیپوبرومیت تبدیل می‌شوند.

 Cl_{{2}}(g)+H_{{2}}O\rightarrow HOCl+HCl

در حالیکه افزایش کلر گازی به آب مطابق واکنش فوق باعث کاهش pH می‌شود، افزایش هیپوکلریت سدیم به آب مطابق واکنش زیر باعث بالارفتن pH می‌گردد:

NaOCl(s)+H_{{2}}O\rightarrow HOCl + NaOH

هیپوکلروس اسید با یون هیپوکلریت در تعادل شیمیایی قرار می‌گیرد:

HOCl\rightleftharpoons OCl ^{-}+H ^{+}

سرعت و مقدار این تجزیه (Dissociation‏) بستگی به میزان pH (و دما) داشته و لذا میزان قدرت گندزدایی کلر و هیپوکلریت سدیم که تابع غلظت هیپوکلروس اسید در محیط است، در pH های مختلف متفاوت خواهد بود.

 

در pH=8.0 مقدار هیپوکلروس اسید تنها 25% مقدار کلر حل شده در آب است. لذا تنها 25% قدرت گندزدایی کلر حاصل میشود. به این معنی که مصرف کلر تا 4 برابر باید افزایش پیدا کند.

 

کلرین دای اکساید بصورت مولکول‌های گازی محلول در آب و بدون تغییر شیمیایی حل می‌شود و لذا در گستره وسیعی از pH قدرت فعالیت خود را حفظ می‌کند.

%u0637%u0631%u0627%u062D%u06CC %u0633%u0627%u06CC%u062A