blog

مواد منعقد کننده و انواع آن

مواد منعقد کننده و انواع آن

فرآیند انعقاد در تصفیه آب از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و مطالعات زیادی پیرامون نوع ماده منعقد کننده بهینه، جهت حذف کدورت صورت گرفته ...
متا بی سولفیت سدیم (SMBS)

متا بی سولفیت سدیم (SMBS)

      متابی سولفیت سدیم (بی سولفیت سدیم بی آب، سدیم پیروسولفات، SMBS، MBS) یک ترکیب کریستالی معدنی سفید رنگ با فرمول شیمیایی Na2S2O5 ...
محاسبات طراحی و عملکرد RO

محاسبات طراحی و عملکرد RO

محاسبات طراحی و عملکرد دستگاه آب شیرین کن           برای قضاوت راجع به عملکرد یک آب شیرین کن محاسبات و پارامترهای ...
تصفیه فاضلاب

تصفیه فاضلاب

تصفیه فاضلاب چیست؟     تصفیه فاضلاب فرایند تبدیل پسابی که دیگر نیازی به مصرف آن نیست یا دیگر برای استفاده مناسب نیست، به آب ...