کلمات اختصاری مورد استفاده در صنعت آب و فاضلاب

کلمات اختصاری مورد استفاده در صنعت آب و فاضلاب

کلمات اختصاری مورد استفاده در صنعت آب و فاضلاب

در لیست زیر، کلمات اختصاری که به طور شایع در صنعت آب و فاضلاب استفاده میشود جمع آوری شده است. در صورت نیاز به توضیحات و راهنمایی بیشتر با مشاوران نیلتک تماس بگیرید.

Abbreviation – Acronym

Meaning – Explanation

معنی – توضیح

AC Alternating current جریان متناوب
ADI Acceptable daily intake برداشت آّب قابل قبول روزانه
AOC Assimilable Organic Carbon کربن آلی قابل جذب
AOS Adult onsite exposure  
AWWA American Water Works Association (www.awwa.org) انجمن آبرسانی آمریکا
AWWARF American Water Works Association Research Foundation (www.awwarf.com) بنیاد تحقیقات انجمن آبرسانی آمریکا (www.awwarf.com)
BAC Biological Activated Carbon (water treatment) کربن فعال بیولوژیکی (تصفیه آب)
BAF Biological Aerated Filter (wastewater treatment) فیلتر هوادهی بیولوژیکی (تصفیه فاضلاب)
BATNEEC Best Available Techniques Not Entailing Excessive Costs بهترین تکنیک های موجود بدون هزینه های گزاف
BOD5 Biochemical Oxygen Demand (over a 5 day period) اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی (دروه 5 روزه)
BPEO Best Practicable Environmental Option بهترین گزینه زیست محیطی عملی
BSE Bovine Spongiform Encephalopathy جنون گاوی
BSRIA Building Services Research & Information Association (UK) انجمن تحقیقات و اطلاعات خدمات ساختمان (بریتانیا)
BTEX Benzene, toluene, ethylbenzene, and total xylenes بنزن، تولوئن، اتیل بنزن، و زایلن کل
CAA Clean air act (EPA) قانون هوای پاک (EPA)
CAP Common Agricultural Policy (European Union) سیاست مشترک کشاورزی (اتحادیه اروپا)
CAPEX Capital Expenditure investment  مخارج سرمایه ای
CCTV Closed Circuit Television تلویزیون مداربسته
CESWI Civil Engineering Specification for the Water Industry مشخصات مهندسی عمران برای صنعت آب
CFC Chlorofluorocarbons کلرو فلوئورو کربن
cfu Colony Forming Unit (Microbiology) واحد تشکیل کلونی (میکروبیولوژی)
CHP Combined Heat and Power ترکیب گرما و قدرت
COD Chemical Oxygen Demand (water treatment) اکسیژن مورد نیاز شیمیایی(تصفیه آب)
CORDIS Community Research and Development Information Service ( of the European Community) سرویس اطلاعات
CSO Combined Sewer Overflow اورفلو فاضلاب ترکیبی
CVOC Chlorinated volatile organic compound ترکیب آلی فرار کلردار
DAF Dissolved Air Flotation (water and wastewater treatment) شناورسازی هوای محلول (تصفیه آب و فاضلاب)
DBP Disinfection By-Product محصول جانبی ضدعفونی
DMA District Meter Area (leakage control) (کنترل نشت)
DO Dissolved Oxygen (water chemistry) اکسیژن محلول (شیمی آب)
DOC Dissolved organic carbon کربن آلی محلول
DTI Department of Trade and Industry (UK) دپارتمان صنعت و تجارت (UK)
EBCT Empty Bed Contact Time (water treatment) زمان تماس بسترخالی
EEA European environmental agency آژانس محیط زیست اروپا
EEC European economic Community or Commision جامعه یا کمیسیون اقتصادی اروپا
EMAS Eco-Management and Audit Scheme طرح مدیریت زیست محیطی و حسابرسی
EMS Environmental Management System سیستم مدیریت محیطی
EPA Environment Protection Agency (US) آژانس حفاظت از محیط زیست (ایالات متحده)
ESA Environmentally Sensitive Area ناحیه حساس محیطی
EQO Environmental Quality Objective استاندارد کیفیت هدف
EQS Environmental Quality Standard استاندارد کیفیت محیطی
EU European Union اتحادیه اروپا
EUREAU European Union of National Associations of Water Suppliers and Waste Water Services اتحادیه اروپا از انجمن های ملی تامین کنندگان آب و خدمات فاضلاب
EWPCA European Water Pollution Control Association (www.atv.de/ewpca/ewpca.htm) انجمن کنترل آلودگی آب اروپا
EWRI European Water Research Institutes partnership مشارکت مؤسسات تحقیقات آب اروپا
FAO Food and Agriculture Organization ( of the United Nations) سازمان غذا و کشاورزی (از ملل متحد)
FI Fouling index شاخص فولینگ
GAC Granular Activated Carbon کربن فعال گرانولی
GC Gas chromatography کروماتوگرافی گازی
GCMS Gas chromatograph + mass spectrometer کروماتوگرافی گازی + اسپکترومتر جرمی
GLV Guideline Value (water quality standards) راهنما (استانداردهای کیفیت آب)
GMO Genetically Modified Organism ارگانیسم اصلاح شده ژنتیکی
HACCP Hazard Analysis and Critical Control Point تحلیل خطر و نقطه کنترل بحرانی
HDPE High density polyethylene پلی اتیلن با چگالی بالا
HC hydrocarbons هیدروکربن ها
IPC Integrated Pollution Control کنترل یکپارچه آلودگی
IWA International Water Association انجمن بین المللی آب 
IWSA International Water Supply Association انجمن بین المللی تامین آب 
IWW Industrial waste water فاضلاب صنعتی
IPPC Integrated Pollution Prevention and Control پیشگیری و کنترل یکپارچه آلودگی
JTU Jackson turbidity unit واحد کدورت جکسون
LDPE Low density polyethylene پلی اتیلن کم چگالی
MAC Maximum admissible concentration حداکثر غلظت مجاز
MB Mixed Bed ستون‌های رزینی کاتیونی-آنیونی
MCL Maximum Contaminant Level (water quality standards) حداکثر میزان آلودگی (استاندارد کیفیت آب)
mgd Million gallons per day میلیون گالن در روز
mld Megalitres per day مگالیتر در روز
MTBE Methyl-tert-butyl ether (water chemistry) متیل ترت-بوتیل اتر (شیمی آب)
NAPL Non Aqueous phase liquid فاز مایع غیر آبی
ND Not detected شناسایی نشده
NF Nanofiltration نانوفیلتراسیون
NOx Nitrogen Oxide (Air Quality) نیتروژن اکساید (کیفیت هوا)
NTU Nephelometric Turbidity Unit (water chemistry) واحد نفلومتریک کدورت
OSEC On-Site Electrolytic Chlorination (water treatment)

کلرزنی الکترولیتی در محل (تصفیه آب)

PAC Powdered Activated Carbon (water treatment) کربن فعال پودری (تصفیه آب)
PAH Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (water chemistry) هیدروکربن های آروماتیک چندحلقه ای (شیمی آب)
PCV Prescribed Concentration or Value (water quality standards) مقدار یا غلظت تعیین شده
pe Population Equivalent (wastewater treatment) معادل جمعیتی (تصفیه فاضلاب)
pH Hydrogen potential قدرت هیدروژن
ppb Parts per billion قسمت در بیلیون
ppm Parts per million قسمت در میلیون
ppt Parts per trillion قسمت در تریلیون
PRV Pressure Reducing Valve (water distribution) پیچ کاهنده فشار
PTE Potentially Toxic Element عنصر بالقوه سمی
PVC Polyvinyl Chloride پلی وینیل کلراید
RBC Rotating Biological Contactor (wastewater treatment) کنتاکتور بیولوژیکی دوار (تصفیه فاضلاب)
RBTS Reed Bed Treatment System (wastewater treatment) سیستم تصفیه نیزار (تصفیه فاضلاب)
RO Reverse Osmosis (water treatment) اسمز معکوس (تصفیه آب)
RTC Real Time Control کنترل بی وقفه
SBR Sequencing Batch Reactor (wastewater treatment) واکنشگاه نوبتی (تصفیه فاضلاب)
SCADA Supervisory Control and Data Acquisition (system) کنترل نظارتی و جمع آوری داده ها (سیستم)
SDWA Safe Drinking Water Act (US legislation) قانون آب آشامیدنی ایمن (قانون ایالات متحده)
SME Small and Medium Sized Enterprises شرکت های کوچک و متوسط
SI International system of Units سیستم بین المللی واحدها
SS Suspended Solids (wastewater treatment) جامدات ممعلق (تصفیه فاضلاب)
STW Sewage Treatment Works کارخانه های تصفیه فاضلاب
TAD Thermophilic Aerobic Digestion (wastewater sludge treatment) هضم هوازی گرما دوست (تصفیه لجن فاضلاب)
tds Total dissolved solids (water chemistry) or tonne of dried solids (sewage sludge) کل مواد جامد محلول (شیمی آب) یا تن جامدات خشک (لجن فاضلاب)
THM Trihalomethane (water chemistry) تری هالومتان (شیمی آب)
TDS Total dissolved solids جامدات محلول کل
TKN Total Kjeldahl nitrogen نیتروژن کجلدال کل
TOC Total Organic Carbon (water chemistry) کربن آلی کل (شیمی آب)
TSS Total suspended solids جامدات معلق کل
TTHMs Total Trihalomethanes تری هالومتان کل
TWL Top Water level (water reservoirs) سطح بالای آب (مخازن آب)
TZW Technologiezentrum Wasser (Karlsruhr, Germany) مرکز فناوری آب
UNEP United Nations Environment Programme برنامه زیست محیطی سازمان ملل
UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد
UV Ultraviolet Radiation

اشعه ماوراء بنفش

VFA Volatile Fatty Acid (wastewater chemistry)

اسید چرب فرار (شیمی فاضلاب)

VOC’s Volatile Organic Compound(s) or Chemicals مواد آلی فراد
WEF Water Environment Federation (USA) (www.wef.org)

فدراسیون محیط زیست آب

WTP Water treatment plant کارخانه تصفیه آب
WWTP Waste water treatment plant کارخانه تصفیه فاضلاب
WHO World Health Organization سازمان بهداشت جهانی
 
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.